پرینت

   پیوندهای مفید

   اخبار پژوهشی

   • کارگاه نحوه معاملات در بورس
   • درگاه تجاری سازی فناوری
   • کنفرانس بین المللی وب پژوهی
   • کارگاه مقاله نویسی
   • کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
   • کنفرانس بن المللی توسعه پایدار و عمران شهری
   • کنفرانس بین المللی مدیریت ، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
   • کنفرانس مهندسی برق ایران

   دریافت فایل های مورد نیاز