پرینت

   معرفی رشته مدیریت بازرگانی ، مقطع کارشناسی پیوسته

   دوره کارشناسی مدیریت بازرگانی یکی از دوره های تحصیلی آموزش عالی است و هدف از تشکیل این دوره آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز سازمانها، ادارات، موسسه ها و شرکتها دولتی و خصوصی در زمینه بازرگانی با وظایف و هدفهای گوناگون در سطوح کارشناسی می باشد. فارغ التحصیلان مدیریت بازرگانی می توانند در قسمتهای اداره امور تدارکات، اداره امور مالی، قسمت بازاریابی و نظایر آن به کار اشتغال پیدا کنند. طول دوره کارشناسی مدیریت بازرگانی 4 سال و تمامی درسهای آن در مدت 8 نیمسال ارائه و برگزار می شود. در این دوره علاوه بر درسهای تئوری بر جنبه های کاربردی درسها تأکید ویژه ای شده است.
   تعداد کل واحدهای درسی در دوره کارشناسی مدیریت بازرگانی 133 واحد به شرح زیر می باشد.
   1- دروس عمومی 20 واحد
   2- دروس پایه 41 واحد
   3- دروس اصلی 30 واحد
   4- دروس تخصصی 36 واحد
   5- دروس اختیاری 6 واحد
   جمع : 133 واحد
   شرکت کنندگان در این دوره افزون بر آشنایی با مسایل نظری دانش مدیریت با کاربردهای این رشته آشنا می شوند.