پرینت

   رشته های تحصیلی موسسه آموزش عالی قدیر لنگرود

   لیست رشته های دایر در موسسه آموزش عالی قدیر لنگرود

   کد رشته
   عنوان رشته
   مقطع تحصیلی
   تعداد واحد
   48
   حسابداری
   کارشناسی ارشد
   32
   47
    مدیریت دولتی
    کارشناسی ارشد
   32
   57
    مدیریت منابع انسانی
    کارشناسی ارشد
   32
    20  روانشناسی  کارشناسی  138
    36  مدیریت اموربانکی
    کارشناسی  138
    38  حسابداری  کارشناسی  147
    41  مدیریت صنعتی
    کارشناسی  144
    44  مدیریت بازرگانی
    کارشناسی  143
    42  مهندسی عمران
    کارشناسی  140
    49  مهندسی کامپیوتر
    کارشناسی 140
   24
   مدیریت بازرگانی
   کارشناسی ناپیوسته
    70
   25
    علمی کاربردی حسابداری
    کارشناسی ناپیوسته
   70
   30
    مدیریت دولتی
    کارشناسی ناپیوسته
   72
   50
    علوم ورزشی و تربیت بدنی
    کارشناسی ناپیوسته
   70
   39
    مهندسی تکنولوژی نرم افزار
    کارشناسی ناپیوسته
   70
   43
    مهندسی عمران ، اجرایی
    کارشناسی ناپیوسته
   72
   45
    علمی کاربردی معماری
    کارشناسی ناپیوسته
   70
   28
   حسابداری و بازرگانی
   کاردانی
    78
   40
    تربیت بدنی
    کاردانی 82
   29
    نرم افزار کامپیوتر
    کاردانی 78
   34
    کارهای عمومی ساختمان
    کاردانی 83
   35
    نقشه کشی معماری
    کاردانی 80
   46
    برق صنعتی
    کاردانی 71