پرینت

   رشته های تحصیلی موسسه آموزش عالی قدیر لنگرود


   مقطع کارشناسی ارشد
   حسابداری
   مدیریت دولتی گرایش مدیریت رفتار سازمانی
   مدیریت منابع انسانی اسلامی

   مقطع کارشناسی پیوسته
   روانشناسی
   علوم تربیتی
   مدیریت اموربانکی
   حسابداری
   مدیریت صنعتی
   مدیریت بازرگانی
   مدیریت مالی
   مدیریت جهانگردی
   مدیریت کسب و کار
   علوم ورزشی و تربیت بدنی
   مهندسی عمران
   مهندسی کامپیوتر

   مقطع کارشناسی ناپیوسته
   مدیریت بازرگانی
   مدیریت دولتی
   حسابداری
   علوم ورزشی و تربیت بدنی
   مهندسی نرم افزار کامپیوتر
   مهندسی عمران اجرایی
   مهندسی معماری
   مدیریت جهانگردی
   مدیریت صنعتی

   مقطع کاردانی
   حسابداری و بازرگانی
   تربیت بدنی
   نرم افزار کامپیوتر
   نقشه کشی معماری
   عمران،کارهای عمومی ساختمان
   برق صنعتی
   مدیریت هتلداری
   مدیریت جهانگردی
   خدمات مسافرتی و جهانگردی
   مدیریت امور بانکی