پرینت

   پیوندهای مفید

   اخبار پژوهشی

   • کارگاه نحوه معاملات در بورس
   • درگاه تجاری سازی فناوری
   • کنگره پیشگامان پیشرفت
   • فراخوان دانشجوی نمونه
   • کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
   • کنفرانس بن المللی توسعه پایدار و عمران شهری
   • کنفرانس ملی فناوریهای نوین بتن
   • کنفرانس مهندسی برق ایران

   اطلاعیه ها و اخبار امور کلاس ها
   1 . کلاس های استاد کاکوئی روز سه شنبه مورخ 16 آبان تشکیل نخواهد شد .