دروس مربوط به دانشجویان رشته فیزیولوژی ورزشی مقطع کارشناسی ارشد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 تغذيه و کنترل وزن ويژه تندرستي , رحمتي-سياوش , چهار شنبه , 1400 تا 1600

رايانه پيشرفته , آذر ارجمند-محسن , چهار شنبه , 1600 تا 1800


آمار زيستي ويژه فعاليت ورزشي , صباح-فاطمه , پنج شنبه , 800 تا 1000

سمينار پژوهشي فعاليت بدني و تندرسي , رحمتي-سياوش , پنج شنبه , 800 تا 1000

اپيدميولوژي فعاليت بدني و تندرستي , قلي زاده قره قشلاق-مهدي , پنج شنبه , 1000 تا 1200

فيزيولوژي انسان پيشرفته ويژه فعاليت ورزشي , ابراهيم-خسرو , پنج شنبه , 1000 تا 1200

روش تحقيق در علوم ورزشي , قلي زاده قره قشلاق-مهدي , پنج شنبه , 1200 تا 1400

فعاليت بدني و پيشگيري از بيماريهاي مزمن و ناتوانيها , اراضي-حميد , پنج شنبه , 1200 تا 1400

مقدمه اي بر ارزيابي و برنامه ريزي فعاليت بدني , اراضي-حميد , پنج شنبه , 1400 تا 1600

زبان تخصصي , ابراهيم-خسرو , پنج شنبه , 1400 تا 1600

فيزيولوژي فعاليت بدني و تندرستي , جوربنيان-ابوذر , پنج شنبه , 1600 تا 1800