اعضای محترم هیئت رئیسه(رئیس ومعاونت ها) موسسه آموزش عالی قدیر لنگرود