رشته های مقطع کارشناسی ارشد
مدیریت آموزشی
برنامه ارائه ترمیک دروس کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزش
آموزش و بهسازی منابع انسانی
برنامه ارائه ترمیک دروس کارشناسی ارشد رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی
فیزیولوژی ورزشی / فعالیت بدنی و تندرستی
برنامه ارائه ترمیک دروس کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی ورزشی / فعالیت بدنی و تندرستی